Co trzeba zrobić, aby zostać strażakiem zawodowym?

Przede wszystkim, aby móc ubiegać się o posadę strażaka zawodowego, należy spełnić kilka podstawowych wymagań formalnych. Kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, być pełnoletni oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Ponadto kandydat na strażaka zawodowego musi posiadać nieposzlakowaną opinię oraz nie być skazanym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Badania lekarskie i psychologiczne

Kolejnym krokiem w procesie rekrutacji jest przejście badań lekarskich i psychologicznych. Badania lekarskie mają na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia kandydata oraz wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu strażaka. Badania psychologiczne mają zaś na celu ocenę predyspozycji kandydata do pracy w warunkach stresowych oraz jego zdolności do pracy w zespole.

 

Egzamin sprawności fizycznej

Kandydaci na strażaków zawodowych muszą także wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną. Egzamin sprawności fizycznej składa się z kilku konkurencji, które mają na celu sprawdzenie wytrzymałości, siły, szybkości oraz koordynacji ruchowej kandydata. Wśród konkurencji znajdują się m.in. bieg na 1000 metrów, przeciąganie liny czy podciąganie na drążku.

 

Szkolenie podstawowe

Osoby, które spełniły wymagania formalne, przeszły pomyślnie badania lekarskie i psychologiczne oraz zdały egzamin sprawności fizycznej, mogą przystąpić do szkolenia podstawowego. Szkolenie to trwa zazwyczaj kilka miesięcy i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Podczas szkolenia kandydaci zdobywają wiedzę z zakresu taktyki pożarniczej, ratownictwa technicznego, medycyny ratunkowej oraz prawa pożarniczego. Uczestniczą także w symulacjach pożarów w trenażerach strażackich.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego kandydaci przystępują do egzaminu końcowego. Egzamin ten sprawdza wiedzę i umiejętności praktyczne zdobyte podczas szkolenia. Kandydaci muszą wykazać się znajomością przepisów pożarniczych, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętnością przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Osoby, które zdały egzamin końcowy, mogą rozpocząć staż zawodowy w jednostce straży pożarnej.