Neutralizacja odorów - Lubuskie

Kugn logoROLPOL jest partnerem firmy UGN-Umwelttechnik GmbH, która już od 2002 roku zajmuje się technologiami ochrony środowiska. UGN specjalizuje się w technologiach biologicznego i chemicznego oczyszczania powietrza z substancji szkodliwych, filtracji zanieczyszczeń odorowych oraz redukcji korozji biologicznej, a jej zespół tworzą doświadczeni geologowie, technologowie procesów środowiskowych i inżynierowie.

Dzięki uwzględnianiu najnowszych osiągnięć naukowych oraz ścisłej współpracy z kompetentnymi partnerami zapewniamy Państwu realizację powierzonych nam zadań zgodnie z najnowocześniejszym stanem nauki i techniki. Każdy problem rozpatrujemy indywidualnie angażując zebrane przez lata doświadczenia.

W zakresie neutralizacji odorowych zanieczyszczeń powietrza stosowany jest opatentowany i produkowany przez UGN-Umwelttechnik GmbH granulat na bazie celulozy UgnCleanPellets®. Wyjątkowe właściwości granulatu w zakresie neutralizacji zanieczyszczeń odorowych przewyższają skutecznością węgiel aktywny. Rozwiązania i produkty procesowo-technologiczne UGN są udoskonalane w sposób ciągły, również we współpracy z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi. Produkty i rozwiązania UGN znalazły uznanie w wielu krajach świata oraz był nagradzane na imprezach targowych, np. IENA oraz Salon des Inventions Geneve.

Niezależnie od źródła problemu, jakim jest uciążliwy odór, rozwiązanie powinno być szybkie i skuteczne. Osoby mające długotrwały kontakt z przykrym zapachem narażone są nie tylko na spadek samopoczucia, spowodowany niekomfortowymi warunkami. Następstwa bezpośredniego kontaktu z odorem mogą zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu. Rozwiązania oferowane przez firmę UGN-Umwelttechnik GmbH pozwolą Państwu rozwiązać problem uciążliwego odoru z oczyszczalni, studzienek, instalacji czy zbiorników.

Wszystkie systemy oczyszczania powietrza wywiewanego UGN oparte są na materiale filtrującym UgnCleanPellets®. Pellety UgnCleanPellets® są produkowane w siedzibie firmy w Gera. Projektujemy ilość, rodzaj i w razie potrzeby mieszankę materiału filtrującego zgodnie z określonymi wymaganiami procesu. Zapraszamy do poznania oferty myjek do kombinezonówpłuczki do oczu.

To gwarantuje:

 • doskonały stopień oczyszczenia
 • długa żywotność
 • niskie koszty eksploatacji
 • najwyższa jakość
 • optymalna dostępność
 • maksymalna elastyczność

 

mężczyzna w stroju ochronnym czyszczący elementy

odór

 

1. Podstawa UgnCleanPellets®

Podanie: do degradacji zanieczyszczeń, zanieczyszczeń i substancji zapachowych

Przykłady użycia: oczyszczanie powietrza wywiewanego ze ścieków i zakładów przemysłowych

Opis produktu:

 • biologicznie reaktywny materiał filtrujący
 • wykonane z włókien celulozowych z dodatkiem minerałów


Teoria operacji: rozkład zanieczyszczeń przez mikroorganizmy


2. UgnCleanPellets® S 1.0

Podanie: do separacji związków siarki

Przykłady użycia: oczyszczanie powietrza wywiewanego ze ścieków i zakładów przemysłowych zawierających tymczasowe lub nieciągłe ładunki lub substancje o nieprzyjemnym zapachu i zanieczyszczenia

Opis produktu:

 • biologicznie-chemicznie reaktywny materiał filtrujący
 • wykonany z włókien celulozowych z dodatkiem minerałów i zawierający 10% hydratu tlenku żelaza

Teoria operacji: chemiczne wiązanie i całkowita degradacja substancji o nieprzyjemnym zapachu i zanieczyszczeń


3. UgnCleanPellets® C 3.5

Podanie: do separacji związków organicznych i merkaptanów

Przykłady użycia: usuwanie różnych lotnych związków węgla organicznego z powietrza wywiewanego

Opis produktu:

 • materiał filtrujący reagujący biologicznie i fizycznie
 • wykonany z włókien celulozowych z dodatkiem minerałów i zawierający 35% węgla aktywnego

Teoria operacji: fizyczne wiązanie nieulegających (lub prawie nie ulegających biodegradacji) składników powietrza wywiewanego, a następnie degradacja substancji biologicznie obecnych


4. UgnCleanPellets® S 3.5

Podanie: do separacji związków o dużej i bardzo dużej zawartości siarki

Przykłady użycia:

 • odsiarczanie
 • biogenny gaz opałowy → w tym biogaz, gaz fermentacyjny, gaz wysypiskowy, gaz pirolityczny, gaz kanalizacyjny
 • gaz geogeniczny → geotermia, głębokie wiercenia, górnictwo
 • gaz z przemysłowych procesów produkcyjnych → powietrze wywiewane z produkcji, olejarnie, piroliza, koksownie, wielkie piece
 • gaz energetyczny → w tym gaz ziemny, gazy towarzyszące z ropy naftowej, gaz ubogi, gaz kwaśny, gaz syntezowy, gaz z zastosowań petrochemicznych

Opis produktu:

 • biologicznie-chemicznie reaktywny materiał filtrujący wykonana z włókien celulozowych z dodatkiem minerałów i zawierająca 35% hydratu tlenku żelaza

Teoria operacji: siarkowodór jest chemicznie związany i przekształcony w siarkę elementarną


5. UgnCleanTubes® S 3.5

Ulepszenie UgnCleanPellets® S 3.5 o następujące funkcje:

 • większa zewnętrzna powierzchnia reaktywna (ze względu na kształt wydrążonego walca)
 • szybsze oddzielanie związków zawierających siarkę o wysokim stężeniu
 • znacznie poprawione właściwości przepływowe
 • zmniejszone zapotrzebowanie na energię (zmniejszona różnica ciśnień) • zwiększona prędkość reakcji odsiarczania
 • zwiększona pojemność pobierania i większe obciążenie objętości filtra

UgnCleanPellets® wykorzystuje energię zawartą w surowym, wilgotnym biogazie do procesu odsiarczania.

PRAWDZIWA ALTERNATYWA DLA WĘGLA AKTYWOWANEGO

Korzyści w skrócie:
UgnCleanPellets®
Aktivkohle
Wykorzystanie energii zawartej w ciepłym i wilgotnym biogazie
+++
---
Ukierunkowane usuwanie H2S
+++
---
Brak korozji wewnątrz komory fermentacyjnej i dalszych komponentów instalacji
+++
---
Prawidłowe usuwanie H2S z warnika
+++
---
Dlatego gaz nie wymaga wcześniejszego suszenia. To sprawia, że nasze UgnCleanPellets® są konkurencyjną cenowo i wydajną alternatywą dla oczyszczania gazów za pomocą węgla aktywnego.

UgnCleanPellets® można również dodać do istniejącego systemu oczyszczania gazów (np. Odsiarczania za pomocą węgla aktywnego lub chlorku żelaza), aby obniżyć koszty eksploatacji.

Z przyjemnością ocenimy możliwość zmiany na nasz materiał filtrujący w Twoim konkretnym przypadku.

 

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I ONA


Kształt: Pellet Ø 3 do 13 mm, długość ok. 10 do 60 mm
Kolor: kasztanowy
Zapach: lekko wapienny
Zmiana stanu: Temperatura rozkładu 288 ° C (zwęglenie)
Temperatura zapłonu: niedostępne
Samozapłon: nieznany
Właściwości utleniające: średni
Gęstość nasypowa: 0,5 kg / l
Wartość PH: 8 do 9 (nawilżane)

 

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ


Niebezpieczne reakcje: Możliwe reakcje z utleniaczami
Niebezpieczne produkty rozkładu: nieznany

 

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE


Toksyczność ostra: nieznany
Dodatkowe informacje toksykologiczne: nieobowiązkowe

 

INFORMACJE O EKOLOGII


Informacje ogólne: Materiał nie ma żadnego znanego szkodliwego wpływu na środowisko.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI


Produkt: Nadanie numeru kodu odpadów zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (AAV) należy przeprowadzić w porozumieniu z regionalną firmą utylizacyjną.
Nieoczyszczone opakowanie: Opakowanie należy całkowicie opróżnić i najlepiej poddać recyklingowi lub recyklingowi, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy. Zwykle materiał jest odbierany przez dostawcę. UgnCleanPellets® S

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006

 

INFORMAJE O TRANSPORCIE


Klasyfikacja zgodnie z ADR: Żadnych towarów niebezpiecznych
Klasyfikacja według IMDG: Żadnych towarów niebezpiecznych
Klasyfikacja według IATA: Żadnych towarów niebezpiecznych

 

PRZEPISY PRAWNE


Oznakowanie zgodnie z dyrektywami WE: Produkt nie wymaga oznakowania.
Przepisy krajowe w Niemczech: Klasa zagrożenia wody: nie jest niebezpieczny dla wody
Klasa pamięci VCI: LGK 11: Palne ciało stałe
Zwroty H: Nie
Zwroty P:
P102: Chronić przed dziećmi.
P202: Przed użyciem przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
P262: Chronić przed kontaktem z oczami, skórą lub ubraniem.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania.
P280: Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P302 + P352: Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338: W przypadku kontaktu z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usuń wszelkie istniejące soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie.
P313: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

INNE INFORMACJE


Generalnie: Informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Karta charakterystyki opisuje produkty pod względem wymogów bezpieczeństwa.
Informacje nie mają znaczenia gwarantowanych właściwości i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego.